Bane NOR SF klargjøres for full drift

– Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig. Bane NOR skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fortsett å lese "Bane NOR SF klargjøres for full drift"

Jernbanereformen: Vil gi betydelige og varige gevinster – krever ressurser på kort sikt

– Jernbanen skal spille en nøkkelrolle i å løse transport- og miljøutfordringene i Norge. Gjennom økte investeringer og bedre tilbud skal flere velge å bruke jernbanen til pendling og godstransport. Bevilgningene til jernbanesektoren har økt markert de siste årene. For første gang på tiår reduseres nå forfallet på jernbanen og det investeres storstilt i nye strekninger og materiell. I inneværende statsbudsjettet brukes over 21 milliarder kroner på jernbanen, en økning på rundt 6 milliarder kroner siden regjeringsskiftet. Jeg er svært opptatt av at disse midlene benyttes effektivt, sier Ketil Solvik-Olsen.

Fortsett å lese "Jernbanereformen: Vil gi betydelige og varige gevinster – krever ressurser på kort sikt"

Bane NOR SF er etablert

Som en del av regjerings arbeid med jernbanereformen ble jernbaneinfrastrukturforetaket stiftet i februar 2016. Det er nå bestemt at navnet på foretaket, som eies av Samferdselsdepartementet, skal være Bane NOR SF.

Fortsett å lese "Bane NOR SF er etablert"

Nytt selskap for salg og billettering

Regjeringen vil skille ut salgs- og billetteringsfunksjonen fra NSB og legge dette i et eget selskap under Samferdselsdepartementet.

Fortsett å lese "Nytt selskap for salg og billettering"

Møte om togkonkurranse

Det var stor interesse for Samferdselsdepartementets informasjons- og konsultasjonsmøte om togkonkurranse 10. mars.

Fortsett å lese "Møte om togkonkurranse"

Ny nettside for togkonkurranse

Det er nå laget en egen nettside for de kommende togkonkurransene.

Fortsett å lese "Ny nettside for togkonkurranse"

Video fra statsrådens besøk til berørte virksomheter

I løpet av februar besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ansatte hos NSB, Jernbaneverket og Flytoget. Målet med møtene var å fortelle om jernbanereformen og å høre ansattes synspunkter. Filmen nedenfor oppsummerer de tre besøkene.

Fortsett å lese "Video fra statsrådens besøk til berørte virksomheter"

Ansvar- og oppgavefordeling

Presentasjon av hovedtrekkene i oppgavene til det nye foretaket og det nye direktoratet.

Jernbanesektoren skal omorganiseres. Fordelingen av oppgaver mellom Samferdselsdepartementet, direktoratet, infrastrukturforetaket og øvrige aktører i sektoren er i all hovedsak skissert i Meld. St. 27 (2014-2015) og Innst. 386 S. Etter framleggelse av meldingen har den framtidige ansvars- og oppgavefordelingen vært gjenstand for en ytterligere detaljering i regjeringen.

Dette notatet beskriver hovedtrekkene i oppgavene til foretaket og direktoratet på et overordnet nivå.

Styringsprinsipper

Et av målene med jernbanereformen er å få tydeligere skille mellom myndighetsoppgaver og operative oppgaver. Dette skjer blant annet ved opprettelsen av et statlig forvaltningsorgan, Jernbanedirektorat, og statsforetaket Jernbaneinfrastrukturforetaket.

Fortsett å lese "Styringsprinsipper"