Nytt selskap for salg og billettering

Regjeringen vil skille ut salgs- og billetteringsfunksjonen fra NSB og legge dette i et eget selskap under Samferdselsdepartementet.

Fortsett å lese "Nytt selskap for salg og billettering"

Møte om togkonkurranse

Det var stor interesse for Samferdselsdepartementets informasjons- og konsultasjonsmøte om togkonkurranse 10. mars.

Fortsett å lese "Møte om togkonkurranse"

Ny nettside for togkonkurranse

Det er nå laget en egen nettside for de kommende togkonkurransene.

Fortsett å lese "Ny nettside for togkonkurranse"

Video fra statsrådens besøk til berørte virksomheter

I løpet av februar besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ansatte hos NSB, Jernbaneverket og Flytoget. Målet med møtene var å fortelle om jernbanereformen og å høre ansattes synspunkter. Filmen nedenfor oppsummerer de tre besøkene.

Fortsett å lese "Video fra statsrådens besøk til berørte virksomheter"

Ansvar- og oppgavefordeling

Presentasjon av hovedtrekkene i oppgavene til det nye foretaket og det nye direktoratet. Jernbanesektoren skal omorganiseres. Fordelingen av oppgaver mellom Samferdselsdepartementet, direktoratet, infrastrukturforetaket og øvrige aktører i sektoren er i all hovedsak skissert i Meld. St. 27 (2014-2015) og Innst.

Fortsett å lese "Ansvar- og oppgavefordeling"

Styringsprinsipper

Et av målene med jernbanereformen er å få tydeligere skille mellom myndighetsoppgaver og operative oppgaver. Dette skjer blant annet ved opprettelsen av et statlig forvaltningsorgan, Jernbanedirektorat, og statsforetaket Jernbaneinfrastrukturforetaket.

Fortsett å lese "Styringsprinsipper"