Ansvar- og oppgavefordeling

Presentasjon av hovedtrekkene i oppgavene til det nye foretaket og det nye direktoratet.

Jernbanesektoren skal omorganiseres. Fordelingen av oppgaver mellom Samferdselsdepartementet, direktoratet, infrastrukturforetaket og øvrige aktører i sektoren er i all hovedsak skissert i Meld. St. 27 (2014-2015) og Innst. 386 S. Etter framleggelse av meldingen har den framtidige ansvars- og oppgavefordelingen vært gjenstand for en ytterligere detaljering i regjeringen.

Dette notatet beskriver hovedtrekkene i oppgavene til foretaket og direktoratet på et overordnet nivå.