Styringsprinsipper

Et av målene med jernbanereformen er å få tydeligere skille mellom myndighetsoppgaver og operative oppgaver. Dette skjer blant annet ved opprettelsen av et statlig forvaltningsorgan, Jernbanedirektorat, og statsforetaket Jernbaneinfrastrukturforetaket.

Jernbanedirektoratet vil styres som et ordinært forvaltningsorgan fra departementet, og finansieres i sin helhet over statsbudsjettet. Departementet vil utarbeide årlige tildelingsbrev, og det vil være faste etatstyringsmøter mellom departementet og direktoratet. Departementet fastsetter også instruks for virksomheten.

Når det gjelder infrastrukturforetaket, vil departementet ha ansvaret for eierstyringen. Dette betyr at det er departementet som velger styre, fastsetter vedtekter gjennomfører foretaksmøter og andre kontaktmøter. Det er Samferdselsdepartementet som skal godkjenne foretakets regnskap og årsberetning, og det vil også være slik at viktige saker skal fremlegges departementet før beslutning. Dette følger statsforetakslovens bestemmelser. Ut over dette skal departementet ikke gripe inn i foretakets løpende virksomhet.

Den mer konkrete styringen av foretaket vil imidlertid gjøres av direktoratet. Det skal inngås forpliktende avtaler med infrastrukturforetaket om planlegging, utbygging og forvaltning, drift og vedlikehold av infrastruktur. Direktoratet vil også gjennomføre konkurranser om å drive persontogtrafikk og legge rammebetingelser for materiellselskapet. Slik vil direktoratet ivareta den samlede koordineringen som er så viktig i jernbanesektoren. Styringsmodellen kan skjematisk illustreres slik:

Styringsprinsipper

– Klarere skiller mellom bestillende og utførende enhet er viktige skritt på veien for å få en tydeligere organisering av ansvar og oppgaver. Vi får nå et dedikert direktorat for å styre og koordinere og et separat foretak for drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.